عاشقانه کاکتوسی سخن عشق غمگین

موضوع:  بیشعور نباشیم

بیشعور نباشیم

#خاص #خاص

  ارسال  نظر

سوال: اسب سفید رستم چه رنگی بود؟(فارسی بنویسید)

پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

نظرات  

با يا بي شعور
. . بیشعورها از خود ممنون اند ! باور دارند که همه می خواهند از نظرات آن ها در مورد همه چیز مستفیض شوند ! احساس می کنند که خدا به آن ها وحی کرده تا هر کس را که عقیده ای متفاوت با آن ها دارد مجازات کنند ! در خرج کردن پول دیگران خبره اند ! در هر کاری که حرفش به میان بیاید خبره اند ! عاشق اینند کاری کنند که دیگران مثل مار به خودشان بپیچند ! به خودشان قبولانده اند هرگز اشتباه نمی کنند ! همیشه می توانند کسی را پیدا کنند که تقصیراتشان را گردن او بیندازند ! انتظار دارند که اگر پرستش نمی شوند دست کم به شدت ستایش شوند ! اعتماد به نفس خودشان را با تحقیر و استهزای دیگران تقویت کنند ! بیشعورها می توانند دیگران را سرکوب کنند ، اما کسی نمی تواند آن ها را سرکوب کند ، مگر یک بیشعور بزرگتر ! #خاویر_کرمنت